Riktlinjer vid uthyrning


Arvidsjaurhem AB vill vara ett förstahandsalternativ för bostadssökande i Arvidsjaur.

 
Vårt mål är att alla hyresgäster känner trivsel och trygghet i sitt boende hos Arvidsjaurhem AB. Av skilda skäl kan vissa kunder prioriteras. Det kan vara inflyttande till kommunen på grund av arbete, studier eller liknande. Befintliga kunder med särskilda behov kan också prioriteras. Erbjuds du skriva kontrakt på en specifik lägenhet kommer en kreditkontroll att göras.

 

 

Betalningsförmåga

Med betalningsförmåga menas att förutsättningar att i enlighet med lagar och avtal erlägga hyra för efterfrågad bostad, bilplats, lokal eller förråd. Betalningsförmågan ska kunna styrkas med uppgifter om lön, pension, livränta, bankmedel och andra kapitaltillgångar, sjukbidrag, a-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning.Även studiebidrag, studielån, bostadsbidrag och bostadstillägg räknas som inkomst. Studenter ska kunna uppvisa antagningsbesked.

 

Ordnad ekonomi

För att kunna teckna hyresavtal enligt ovan får kunden inte ha några skulder hos Arvidsjaurhem AB eller andra hyresvärdar. Detsamma gäller otvistiga betalningsanmärkningar och krav. Det får inte heller föreligga andra förfallna skulder av betydelse, ej heller betalningsanmärkningar som kan vara relevanta för förmågan att betala hyra. Bor kunden hos Arvidsjaurhem AB kontrolleras även att hyresinbetalningarna fungerat på ett tillfredsställande sätt.

 

Borgen

Borgen kan i undantagsfall användas när tveksamheter finns gällande betalningsförmåga. Skulder till Arvidsjaurhem AB ska alltid vara reglerade. Arvidsjaurhem AB gör sedvanliga kreditupplysningar på borgensmän.

 

Störningsfritt boende

Den blivande hyresgästen får inte ha störningsanmärkningar från tidigare boende hos Arvidsjaurhem AB eller andra hyresvärdar.Referenser ska vid anmodan kunna uppvisas, i första hand från tidigare hyresvärd och/eller arbetsgivare.

 

Bistånd

Om Arvidsjaurhem AB tecknar kontrakt med kund som inte uppfyller kraven enligt ovan, men som via Socialkontoret fått bistånd till hyran skrivs alltid ett provkontrakt inledningsvis enligt överenskommelse.

 

Omflyttning inom Arvidsjaurhem AB

Generellt sett gäller att kunden bör bo minst ett år i bostaden innan ny bostad erbjuds. Undantag från denna regel kan göras om särskilda skäl föreligger. Sådana skäl kan vara familjebildning, familjesplittring och förändrade ekonomiska förutsättningar.

 

Uppsägningstid

För bostäder gäller tre kalendermånaders uppsägningstid med undantag för dödsbo till avliden kund som har rätt att säga upp avtalet med en kalendermånads uppsägningstid.Vid uppsägning på grund av omflyttning hos Arvidsjaurhem AB, gäller tre kalendermånaders uppsägningstid vid omflyttning till billigare boende och en kalendermånad vid omflyttning till ett dyrare boende.
För biluppställningsplats gäller 3 månaders uppsägningstid.
För lokaler gäller den avtalade uppsägningstiden före avtalstidens utgång. 

 

Uthyrningsprocessen

När vi får in en uppsägning på en lägenhet så publiceras denna på vår hemsida (inom en vecka från uppsägningen inkommit). Den publicerade lägenheten finns ute på hemsidan för intresseanmälan i 7 dagar (för intresseanmälan måste man registrera sig i vår bostadskö). När lägenheten har avpublicerats, så skickas erbjudande om visning av lägenheten till de 5 personer med längst kötid. Inom en vecka loggar man in på sitt konto och tackar Ja eller Nej till lägenheten. Efter detta skickas ett erbjudande om kontrakt, man har då 7 dagar på sig att kontakta oss och boka tid för kontraktsskrivning. Om kontraktet inte skrivs inom en vecka kommer lägenheten att läggas ut på nytt som ledig på vår hemsida.

Observera: Om man inte svarat Ja eller Nej på de erbjudanden man ges, så kommer man efter 3:e gången spärras från att göra nya lägenhetsansökningar i 6 månader. Man kan max vara anmäld på 5st lägenheter samtidigt.

 

Överlåtelse av bostad

Det finns två former för överlåtelse av bostad, dels överlåtelse av hyresrätt och dels upplåtelse i andra hand. Båda dessa former regleras i hyreslagen och vi tillämpar strikt hyreslagen.